• Προεκπαίδευση (εκπαίδευση τουαλέτας)

  • Κοινωνικοποίηση

  • Βασική υπακοή

  • Διόρθωση προβληματικής συμπεριφορας