Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενδιαιτημάτων Ζώων

Ίδρυση & Λειτουργία

Η ίδρυση του συλλόγου μας έλαβε χώρα το έτος 2016 μετά από Πανελληνία συνεννόηση, οργάνωση & συσπείρωση όλων των ιδιοκτητών αδειοδοτημένων ενδιαιτημάτων ζώων ως η πλέον ενδεδειγμένη και αναγκαία απόρροια μιας ανεξέλεγκτης, παράνομης και κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρατηρούμενης δημιουργίας & λειτουργίας ολοένα και περισσότερων νέων επιχειρήσεων που θέλουν και φέρουν τον τίτλο “Ξενοδοχείων Ζώων” παρέχοντας υπηρεσίες φιλοξενίας, τις οποίες και διαφημίζουν ανέξοδα, μην όμως πληρώντας τις ανάλογες εκ του νόμου “Προϋποθέσεις Ιδρύσεως & Λειτουργίας Ενδιαιτημάτων Ζώων” και ασφαλώς μην έχοντας την ανάλογη “Άδεια Ιδρύσεως & Λειτουργίας” χορηγούμενη από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Σκοπός & Στόχοι

Ως εκ τούτου, κυριότερος στόχος, μεταξύ των άλλων, είναι:

  • Η διαφύλαξη, μελέτη, διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών και ιδιαιτέρως σε σχέση με τη παράνομη λειτουργία & διαφήμιση μη αδειοδοτημένων ενδιαιτημάτων ζώων, τα οποία λειτουργώντας χωρίς την αντίστοιχη νόμιμη άδεια. χορηγούμενη από τη Κτηνιατρική Υπηρεσία κατόπιν διενέργειας ελέγχου όπου διαπιστώνεται ότι το ενδιαίτημα πληρεί τους “Όρους & Προϋποθέσεις Ιδρύσεως & Λειτουργίας” σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία, θέτουν σε κίνδυνο τα φιλοξενούμενα ζώα ενώ ζημιώνουν παντοιοτρόπως όλο τον κλάδο, τόσο ηθικά όσο και οικονομικά.
  • Η ενημέρωση των ιδιοκτητών ζώων για το παρατηρούμενο αυτό φαινόμενο, των παρανόμως – άνευ αδείας & αντίστοιχων προδιαγραφών λειτουργούντων ενδιαιτημάτων φιλοξενίας ζώων – τη περαιτέρω, πέραν της νομιμότητος,  πληροφόρηση του ευρύ κοινού για τη σημαντικότητα κατοχής αδείας λειτουργίας, τι διασφαλίζει η κατοχή της και αντιθέτως τι κινδύνους επισύρει η μη κατοχή της.
  • Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του συλλόγου, προάγοντας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη μεταξύ των μελών προς επίλυσης / αντιμετώπισης προβλημάτων που ανακύπτουν από την ενασχόληση, φροντίδα και φιλοξενία των ζώων.